ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Mi a célja az adatvédelmi tájékoztatónak?

Kiemelten fontosnak tartjuk az Ön személyes adatainak védelmét, ezért az alábbiakban tájékoztatni szeretnénk az ÉP-KÉZ-LÁB Baleseti Sérültekért Alapítvány (1023 Budapest, Frankel Leó út 49.) mint adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységekről, illetve azokról az elvekről és szabályokról, amelyeket ennek során kötelezően betartunk.

Tájékoztatjuk, hogy 2018. május 25-től az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation ― GDPR), mely szabályozza az Ön által velünk megosztott személyes adatok kezelését és felhasználását. A GDPR hatályba lépésétől kezdődően az Unión belül a természetes személyek személyes adatainak kezelésével összefüggésben fennálló jogait és szabadságait minden tagállamban azonos, magas szintű védelemben kell részesíteni. A tagállamokban, így Magyarországon is 2018. május 25. napjától a GDPR a személyes adatok kezelésének alapvető jogszabályi háttere, a vonatkozó egyéb tagállami jogszabályok rendelkezéseit a GDPR-ral összhangban kell alkalmazni.

Az Ön adatainak biztonsága, adatkezelési elveink

Honlapunk biztonságot nyújt mindenkinek, aki meglátogatja tájékozódás, akár érdeklődés céljából. A látogatókkal kapcsolatosan semmiféle adatgyűjtést nem végzünk.

Működésünk során Alapítványunk korábban is fontosnak tartotta az Ön személyes adatainak védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt és a velünk kapcsolatban állókat, hogy továbbra is átláthatóan, immár a GDPR alapelveinek megfelelően kezeljük az érintettek adatait. Ezért a személyes adatok kezelése során törekszünk arra, hogy felelősen és minden tekintetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően járjunk el, és ezt várjuk el valamennyi szerződéses partnerünktől is.

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk, és kezelünk. Szervezeti struktúránkat is úgy alakítottuk ki, és azt oly módon működtetjük, hogy az minden ponton megfelelő garanciát jelentsen az adatkezelésünk átláthatóságára és az Ön személyes adatainak biztonságára nézve. Az ÉP-KÉZ-LÁB Alapítvány nem ad ki semmilyen személyes adatot harmadik személynek az érintett hozzájárulása nélkül – kivéve, ha erre jogszabály vagy hatóság kifejezetten kötelezi. Az ÉP-KÉZ-LÁB Alapítvány megfelelő intézkedések meghozatala révén mindent elkövet annak érdekében, hogy az Ön személyes adatai semmilyen módon ne kerülhessenek illetéktelenek birtokába.

Hogyan küldünk hírlevelet, milyen marketing célú megkereséseket folytatunk?

Kijelentjük és garantáljuk, hogy semmiképpen nem küldünk kéretlen reklámüzeneteket.

Az adatkezelés célja: Jótékonysági koncertjeinkre meghívást tartalmazó elektronikus üzenetek ― e-mail üzenet ― küldése az érintettek részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, eredményeinkről, kampányainkról, köszönetnyilvánítás.

Az érintettek köre: A korábban, vagy ezután önkéntesen feliratkozó ― e-mail címét, elérhetőségét rendelkezésünkre bocsájtó valamennyi érintett, illetve az ÉP-KÉZ-LÁB Baleseti Sérültekért Alapítványt adományokkal támogató személyek.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről. Kérheti az általunk kezelt személyes adatainak helyesbítését, vagy törlését.

Kép-és hangfelvétel készítése

Rendezvényeink területére történő belépéssel Ön kifejezetten elfogadja, hogy azok területén, illetve termeiben kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen esetlegesen látogatói minőségében Ön is feltűnhet. Az ÉP-KÉZ-LÁB Alapítvány nyilvános rendezvényein történő részvétellel Ön hozzájárul, hogy a felvételt szervezetünk alaptevékenységével összefüggésben felhasználja.

Az érintettek jogai és érvényesítésük módja

Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Az alábbi igényekkel kapcsolatos levelét az epkezlab.alapitvany@gmail.com e-mail címen keresztül fogadjuk.

– Ön a személyes adatok kezeléséről bármikor írásban tájékoztatást kérhet. Tájékoztatjuk, hogy az e-mailben küldött tájékoztatáskérést Alapítványunk csak akkor tekintheti hitelesnek, ha azt a rendszerünkben regisztrált e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy a tájékoztatás megadása előtt a kérelmezőt más módon is beazonosítsuk.

– Önt a visszavonás joga megilleti, jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

– Ön a törléshez való jogával élve bármikor kérheti az általunk kezelt személyes adatainak törlését. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését indokolatlan késedelem nélkül végrehajtjuk.

Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu